rss

Salgsbetingelser

 • Salgsvilkår - avon as (avonlyd as) 2015
  Disse betingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Dette erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser.

  Tilbud
  Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling enten via mail eller brev. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke. 
  Når avtaledokument er akseptert inngår ikke forutgående kommunikasjon som en del av avtalegrunnlaget og kan ikke senere påberopes ved evt. prosess.
  Det er kun siste signerte avtale med vilkår med eventuelle skriftlige og signerte vedlegg som med referanser til den aktuelle kontrakt/avtale, med avtalenummer og dato som har rettsbindende virkning for partene.
  Typisk vedlegg er: Fremdriftsplan og skriftlige unntak fra salgsvilkårene.
  I tilbud og avtaler hvor det refereres til estimert tid på installasjon kan justeringer forekomme utenfor  +/- 10% endring. Dette kommer som kreditnota ved medgått tid mindre enn 10% og tilleggsfaktura på overskytende timebruk. Dvs. tidsbruk over + 10 % vil bli fakturert og  uten nærmere varsel.
  Satser per 1. jan 2016 er per medgåtte time:
  850,- + mva for installering og service
  1200,- + mva for programmering, innjustering/måling og prosjektering

  Prisberegning
  Alle priser baseres på selgers leverandørpriser, tollsatser og avgifter, og valutakurser som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av prisene basert på leverandørpris, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt selger utreder beløpet. Alle varer leveres fritt avon Oslo, og evt fraktkostnader kommer i tillegg dersom annet ikke er avtalt.

  Salgspant
  Selger har pant i den solgte gjenstand som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Alle varer og arbeide knyttet til en installasjon eller salg er avons fulle eiendom inntil 100% av oppgjøret er avon i hende. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

  Levering
  Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning.
  Dersom kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.

  Tilretteleggingsplikt
  Der bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering skjer dette for kjøpers regning og risiko.
  Kjøper plikter å legge til rette for at leverandøren har tilrettelagte forhold ved monteringen. Dette innebærer klare lokaler, at koordinering med evt. andre leverandører som arbeider på anleggsområdet ikke legger hindringer i veien for monteringsprosessen for leverandøren. Endringer og andre forhold på kjøpers side som påvirker fremdriften er forhold som kjøper selv bærer risikoen for.

  Forsikring
  Alle forsendelser foregår for kjøpers regning og risiko. På skriftlig anmodning kan selger besørge forsendelsen forsikret for kjøpers regning.
  Ved leieforhold anses kjøper/leietaker som forsikringsansvarlig og alle forpliktelser ligger på kjøper/leietaker. avonlyd as skal ikke belastes negativt for evt manglende forsikringer hos kjøper/leietaker.

  Montering
  Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke alltid i prisen. Dette kan på anmodning tilbys. Ved montering mer enn 50KM fra avon Oslo kan også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid belastes kunde. Nødvendig elektrisk opplegg skal være ordnet av kjøper på forhånd uten omkostninger for selger.

  Betalingsbetingelser
  Leveranser skjer mot betaling via faktura. For kunder med opplagt konto skal betalingen finne sted (netto) innen 10 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med for tiden 0,05% pr. dag. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.
  Kontantrabatt avtales på forhånd.
  Samme dag - Ekstra -5% rabatt, og innen 7 dager - Ekstra -3% rabatt.

  Reklamasjon
  Ved mottakelsen av produkter må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 7 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

  Garanti
  Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kjøper.
  I den forbindelse skal transport og reisekostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt.
  Deler som pakninger, slanger, lamper, enkelte elektroniske komponenter som triacer, triggkort o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis unntatt fra garanti.

  Service
  Serviceteknikere bor i Oslo og Trondheim, og er veldig fleksibel på utrykning på kort varsel dersom dette trengs.
  Responstid i løpet av 24 timer typisk, men mest sannsynlig kortere. Vi har tilsvarende produkter på lager, og kan bytte komponenter eller produkter ved evt oppståtte feil. Anlegget kan tilkoples nett for online support.
  Alle henvendelser rettes til Edgar Andraa Lien på 99737500 eller edgar@avonlyd.no dersom det er feil eller mangler på utstyr. Er normalt tilgjengelig til enhver tid.  De fleste deler finns på lager hos leverandør i Oslo, og normal utsendelse av reservedeler vil være normalt 1-3 arbeidsdag.

  Reparasjon
  Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelser til og fra selgers verksted skjer således for kjøpers regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøper, dekker denne reiseomkostninger, overnatting diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid.
  Reklamasjonsretten som gjelder 3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangler ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøper. Kan selger tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler kjøper forsendelse og assuranse, samt leie.

  Ansvar
  Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt REKLAMASJON). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand.
  Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

  Retur
  Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdi for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand, eller lavere sats etter selgers vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr.

  Øvrig
  De ulovfestede reglene om lojalitetsplikt i kontraktsforhold gjelder tilsvarende

  Medlem av Renas AS
  avon er medlem av Renas AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet.

  Renas samler årlig inn nærmere 50.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2.900 produsenter og importører av EE-produkter. Renas er en non profit organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.
  avon betaler 0,30% avgift ved innførsel som gjenspeiler utgiftene Renas AS har til arbeidet.
  Vi kan ta imot elektronisk avfall både i Trondheim og Oslo.

  avonlyd as © 1997-2017
  Oppdatert 19. april 2017